+9821-44032705 Logo2
آموزش های ویدئویی
برای همه در هر کجا

سرفصل ها

Camtasia Studio
۱ دوره، ۱ مدرس
٧۲۵ دانش آموخته
تازه ها
تصویر برداری از صفحه ی مانیتور
۹۳/۶/۱۴
7d1e8d6932720e0b0451a7f6f5245c7a کاربردی
بیشترین محبوبیت
تصویر برداری از صفحه ی مانیتور
۹۳/۶/۱۴
7d1e8d6932720e0b0451a7f6f5245c7a کاربردی